Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Cơ quan thực hiện: Sở Công thương
Lĩnh Vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ sở pháp lý:

+ Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số: 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về  danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016.

Trình tự thực hiện:

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, Thành Phố - Tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ;

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả;

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, Thành Phố hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).

-Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: + Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..
Đối tựơng thực hiện: + Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu
Kết quả: + Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp lại lần..)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Yêu cầu, điều kiện: Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu;

Lệ phí:

+ Phí, Lệ phí: Thương nhân nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quả

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số người xem 115591
Tổng số lượt xem 247900