Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng số người xem 258556
Tổng số lượt xem 740601
Thông tin về lãnh đạo Sở
Đăng lúc 2017-09-13 09:16:55

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của  Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

          Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định phân cấp quản lý bộ máy, cán bộ, công chức, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Sở Công Thương thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Nhượng

– Chức vụ: Giám đốc Sở

– Điện thoại: 02123.850070.

– Địa chỉ hòm thư điện tử: nhuongnd.sct@sonla.gov.vn.

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, và Bộ Công Thương về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở; Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng quản lý điện năng;Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác: Tổ chức cán bộ; Xây dựng kế hoạch phát triển ngành; Quốc phòng - An ninh; Trưởng ban: Xây dựng và Quản lý Đề án, dự án của Sở; Ban chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ; Cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chủ tịch Hội đồng: Tuyển dụng; Thi đua khen thưởng; Nâng lương, ngạch…; Là chủ tài khoản thứ nhất của Cơ quan Sở;

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Đồng chí Lê Quang Trung

– Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

– Điện thoại: 02123.852028.

– Địa chỉ hòm thư điện tử: trunglq.sct@sonla.gov.vn.

- Nhiệm vụ phân công: Được giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng; Là chủ tài khoản thứ hai của Cơ quan Sở; Chịu trách nhiệm: Phân phối văn bản đến; Phối hợp với Công đoàn Ngành, ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Sở và Công đoàn Ngành; Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trưởng Ban chỉ đạo, quản lý hệ thống chất lượng ISO của Cơ quan Sở; Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, đôn đốc công tác Cải cách hành chính của Sở. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở; Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở;

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền bằng văn bản.

3. Đồng chí Đỗ Thị Bích Châu

– Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

– Điện thoại: 02123.854.489.

– Địa chỉ hòm thư điện tử: chaudtb.sct@sonla.gov.vn.

- Nhiệm vụ phân công: Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Thương mại (trong đó có lĩnh vực xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới), xúc tiến thương mại; Phụ trách: Phòng Quản lý Thương mại, Trung tâm xúc tiến thương mại;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc ủy quyền bằng văn bản.

4. Đồng chí  Phạm Thị Doan

– Chức vụ: Phó Giám đốc sở

– Điện thoại: 02123.858.919

– Địa chỉ hòm thư điện tử: doanpt.sct@sonla.gov.vn.

- Nhiệm vụ phân công: Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật an toàn & Môi trường; Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp; Lĩnh vực kinh tế hợp tác xã;Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý công nghiệp, phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp; Chủ tịch Hội đồng khoa học, đề tài sáng kiến của Sở.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc ủy quyền bằng văn bản.

5. Đồng chí  Lường Văn Thịnh

– Chức vụ: Phó Giám đốc sở - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

– Điện thoại: 02123.852.189.

– Địa chỉ hòm thư điện tử: thinhlv.sct@sonla.gov.vn.

- Nhiệm vụ phân công: Trực tiếp lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo quy định của pháp luật; Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Công tác chống buôn lậu -  gian lận thương mại;

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc ủy quyền bằng văn bản.