Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số người xem 249372
Tổng số lượt xem 709187
Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Đăng lúc 2018-05-17 15:47:56

Ngày 17/5/2018. Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 55/KH-SCT về việc phát động phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948 – 11/6/2018) Thông qua kế hoạch thi đua 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động  trong toàn ngành công thương về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                         Ảnh minh họa


          Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

          Giám đốc Sở yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành Công Thương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo..... Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", làm nòng cốt cho các phong trào trong giai đoạn hiện nay.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong "Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

          Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở bám sát chương trình trọng tâm, cấp bách của đơn vị, chủ động và phối hợp với tổ chức công đoàn, triển khai phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung, chất lượng; lựa chọn, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Văn phòng Sở

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

 

Các bài mới đăng