ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Quyết định giao biên chế năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ ba về giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2022. Ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND tỉnh giao biên chế công chức năm 2022 là 2.281 biên chế, trong đó cấp tỉnh 1.271; cấp huyện 1.010. Tổ chức thực hiện. 1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ: kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. 2. Giao Giám đốc  các Sở Nội vụ, Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật. 3. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: - Căn cứ số lượng biên chế và cơ cấu ngạch công chức được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. - Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Xem chi tiết quyết định tại đây.

 

 


 

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang