No title... No title... No title... No title...

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Công văn số 2363/BCT-CTĐP ngày 05/5/2022 của Bộ Công Thương về việc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 30/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ gửi Bộ Công Thương theo đề nghị của Sở Công Thương đã ban hành Tờ trình số 75/TTr-SCT ngày 24/5/2022. Kết quả thực hiện như sau:

1. Về công tác phổ biến quán triệt thực hiện các Nghị định; ban hành hành các văn bản quản lý theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản:

- Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

- Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La;

2. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý, phát triển CCN

- Về quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN: Theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Hiện nay trên địa bàn tỉnh quy hoạch 08 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Thành phố Sơn La, Cụm công nghiệp Mộc Châu, Cụm công nghiệp Mường La, Cụm công nghiệp Quỳnh Nhai, Cụm công nghiệp Quang Huy, Cụm công nghiệp Gia Phù (Phù Yên), Cụm công nghiệp Phổng Lái, Cụm công nghiệp Tông Cọ (Thuận Châu). Tổng diện tích đã quy hoạch 08 cụm là: 140,22 ha 2 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thành lập được 03 CCN với tổng diện tích là: 79,16 ha, trong đó có 02 cụm có Doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trong cụm.

- Về xử lý các CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý CCN trên địa bàn: Trên địa bàn tỉnh Sơn La không có Cụm công nghiệp được hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về các mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN hiện có, công tác chuyển đổi chủ đầu tư trên địa bàn: Trên địa bàn tỉnh đã thành lập 03 CCN do các doanh nghiệp làm Chủ đầu tư, tuy nhiên sau một thời gian hoạt động không hiệu quả hiện nay tỉnh Sơn La đang giao cho UBND huyện quản lý.

- Về tổ chức thực hiện quy chế quản lý CCN, chính sách hỗ trợ phát triển CCN ở địa phương: Tỉnh Sơn La đã ban hành quy chế phối hợp tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN, đặc biệt là vi phạm về pháp luật đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; việc thực hiện chế độ báo cáo về CCN: Đến nay, chưa xử lý vi phạm pháp luật tại các cụm công nghiệp về đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Việc thực hiện chế độ báo cáo về CCN được các đơn vị, Sở Công Thương báo cáo định kỳ theo quy định 06 tháng, 01 năm về Bộ Công Thương theo quy định.

- Về tổ chức, thực hiện thống kê, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN trên địa bàn; những bất cập và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi: Công tác thống kê, theo dõi số liệu về lĩnh vực này đã được tỉnh Sơn La rất chú trọng, cụ thể, Sở Công Thương Sơn La đã rà soát quy hoạch CCN để xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, đề xuất tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh trong thời gian tới.

Công tác kiểm tra hoạt động thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN được trú trong và quan tâm, năm 2022 rà soát bổ sung quy hoạch 05 CCN, trong đó phấn đấu thành lập được 03 CCN tại Thành phố, Thuận Châu và Quỳnh Nhai.

Về những bất cập và đề xuất sửa đổi, thực hiện Quy hoạch tỉnh, trong đó tích hợp phương án phát triển CCN vào quy hoạch, tỉnh Sơn La. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn, xây dựng phương án phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2050, trong đó đã đề nghị quy hoạch 20 CCN để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh vào hoạt động.

- Về tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn; những khó khăn, bất cập, yêu cầu đặt ra và đề xuất điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách: Hiện nay, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn, thông qua Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

Phòng Quản lý công nghiệp

Tác giả:Phòng Quản lý công nghiệp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đăng nhập
Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Sơn La 
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính tỉnh - khu quảng trường tây bắc, thành phố Sơn La tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268 - Email: sct@sonla.gov.vn
Giấy phép xuất bản số: Số 06/GP- TTĐT, ngày 13/10/2016 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La
Designed by VNPT
 Chung nhan Tin Nhiem Mang